Marknadsmissbruksförordningen tillämpas också på emittenter av börsnoterade obligationer

I vårt senaste nyhetsbrev Markkinat redogör vi för tillämpningen av  marknadsmissbruksförordningen på emittenter av börsnoterade obligationer, rapporteringen av transaktioner utförda av företag i vilka personer i ledande ställning har ett betydande inflytande, ändringarna i godkännandeprocessen för prospekt till följd av den nya delegerade förordningen och aktieemittenters skyldighet att lämna redogörelser för rörelsekapital i prospektet. Vidare berättar vi om ESMAs aktuella regelinitiativ. Läs mer (på finska, pdf)

Nya MAR-webbsidor

​Finansinspektionen har lanserat nya webbsidor med information om tillämpningen av marknadsmissbruksförordningen (MAR) inklusive praktiska instruktioner. Innehållet byggs upp successivt under våren och sommaren 2016. På webbsidorna finns också en testblankett på engelska för rapportering av transaktioner utförda av personer i ledande ställning. Här kan man gå in och testa rapporteringen till Finansinspektionen innan MAR börjar tillämpas. MAR-sidor på svenska publiceras senare. Läs mer (på finska)

Personalbokslutet 2015 har utkommit

Personalbokslutet för 2015 innehåller sifferinformation om bl.a. kompetensutveckling och arbetshälsa. I bokslutet ingår även grundläggande information om personalens struktur, arbetstider, löner och rekrytering. Läs bokslutet (på finska, 18 sidor, pdf)

Läget i bank- och arbetspensionsförsäkringssektorerna 31.12.2015

​Bankerna bör förbereda sig på att deras resultatförmåga kommer att påverkas av den svaga ekonomiska tillväxten i Finland och den exceptionellt krävande marknadsomgivningen. Den låga räntenivån och osäkerheten på investeringsmarknaden förutsätter också att aktörerna i arbetspensionssektorn fortlöpande bedömer den acceptabla risknivån i förhållande till solvensnivån och avkastningsmålet. Läs mer

Finanskund.fi

Noterade bolag.fi

Information om börsintroduktion, prospekt, informationsskyldighet, flaggning, offentliga uppköpserbjudanden och insiderregler.
Noterade bolag.fi

Gemensamma banktillsyn för euroområdet

 

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.