Statistik av kredit marknad

Finansinspektionen publicerar varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt förfallna och oreglerade fordringar efter sektor och näringsgren. I Finansinspektionens nättjänst har fram till och med 12/2013 månatligen statistikförts oreglerade fordringar till nettobelopp. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. Läs mer

När ska kunden identifieras?

​En bank, ett försäkringsbolag och andra bolag som är verksamma i branschen ska identifiera sina kunder innan kundförhållandet inleds. Vidare ska kunden identifieras och kundens identitet kontrolleras om affärstransaktionen avviker från det som är normalt, om tjänsteleverantören ifrågasätter medlens ursprung eller deras användningssyfte. Kunden ska identifieras även om tjänsteleverantören ifrågasätter tidigare skaffade kontrolluppgifter. Skärpt kundkontroll ska tillämpas om kunden är en politiskt inflytelserik person eller familjemedlem eller nära affärspartner till en sådan person. Läs mer

Gemensamma banktillsyn

​ECB:s gemensamma banktillsyn infördes den 4 november. Webbtjänsterna om banktillsynen finns tillgängliga på adressen www.bankingsupervision.europa.eu. En del av informationsmaterialet och meddelandena finns på samtliga språk i EU:s medlemsstater.
Läs mer på webbplatsen för banktillsynen

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99    

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen