Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Makrotillsyn

​Finansiell stabilitet är en förutsättning för att finansinstituten ska kunna driva en verksamhet som stöder hållbar ekonomisk tillväxt. Den finansiella stabiliteten kan främjas genom att säkerställa en tillfredsställande risktolerans såväl för enskilda finansinstitut som i det finansiella systemet som helhet och vid behov vidta förebyggande åtgärder för att reducera risker som hotar den finansiella stabiliteten. Makrotillsynen stöder risktillsynen på institutsnivå för att värna den finansiella stabiliteten. 

Den myndighet som svarar för makrotillsynen i Finland är Finansinspektionen, vars direktion fattar beslut om användning av makrotillsynsverktyg. Den makrotillsynsanalys som stöder besluten görs i nära samarbete mellan Finlands Bank, Finansinspektionen och finansministeriet.

Därtill har Europeiska centralbanken (ECB) befogenheter att genomföra särskilt fastställda makrotillsynsåtgärder inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). På EU-nivå ger Europeiska systemrisknämnden (ESRB) rekommendationer om hur makrotillsynspolitiken ska ordnas inom Europeiska unionen.


 

2017-12-22

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.