Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Formler för nyckeltalen

Kapitaltäckningsgrad, %

  • Total kapitalbas i förhållande till summa riskvägda poster.

Oreglerade fordringar, %

  • Oreglerade fordringar (inkl. nollränte- och garantifordringar) i förhållande till summa fordringar på allmänheten och poster utanför balansräkningen.

Kostnader/intäkter, %

  • Kostnaderna för räkenskapsåret (provisionskostnader, administrationskostnader, avskrivningar och nedskrivningar och övriga rörelsekostnader) i förhållande till intäkterna för räkenskapsåret (finansnetto, intäkter från investeringar i aktier och ägarandelar, provisionsintäkter, nettointäkter av värdepappers- och valutahandel och övriga rörelseintäkter).

Rörelsevinst/genomsnittlig balansomslutning, %

  • Räkenskapsårets vinst i förhållande till den genomsnittliga balansomslutningen för de två senaste räkenskapsåren.
    Balansräkningstillväxt, %

Förändring av balansomslutningen från föregående år.
Undre kvartilen (Q1), medianen (Med) och övre kvartilen (Q3) anger det nyckeltalsvärde som 25 % (Q1), 50 % (Med) respektive 75 % (Q3) av depositionsbankerna i jämförelsegruppen underskrider.

2009-10-08

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.