Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och investerarskydd – MiFID II och MiFIR

​Det gällande MiFID-direktivet reglerar tillhandahållandet av investeringstjänster, investerarskyddet och handeln med finansiella instrument. Finanskrisen och marknadsutvecklingen har gett anledning till en mer noggrann översyn av MiFID, vilket utmynnat i utformningen av MiFID II-direktivet och MiFIR-förordningen, som tillsammans kommer att ersätta det nuvarande MiFID-direktivet i EU:s regelverk.

Tidtabell för regelverket – MiFID II och MiFIR börjar tillämpas 3.1.2018

Direktivet (MiFID II) och förordningen (MiFIR) om marknader för finansiella instrument offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 12 juni 2014. Enligt det ursprungliga beslutet skulle MiFID II-direktivet sättas i kraft nationellt senast den 3 juli 2016 och tillämpas från och med den 3 januari 2017. Kommissionen föreslog den 10 februari 2016 att tillämpningen av MiFID II-direktivet och MiFIR-förordningen ska skjutas fram med ett år. Europaparlamentet godkände kommissionens förslag den 7 juni 2016. Kommissionens förslag godkändes av Europaparlamentet den 7 juni 2016 och av Europeiska rådet den 17 juni 2016.

LEI-nummer

Den europeiska regleringen om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) förutsätter framöver att alla sammanslutningar (bolag, stiftelser och andra aktörer med FO-nummer) som lämnar uppdrag om finansiella instrument till tillhandahållare av investeringstjänster (banker, värdepappersföretag, fondbolag och AIF-förvaltare) ska skaffa ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier). Skyldigheten hänför sig till myndighetsrapporteringen, som tillsynsmyndigheterna för värdepappersmarknaden använder för att identifiera deltagarna i handeln med finansiella instrument i hela Europa. EU-regleringen förpliktar tillhandahållare av investeringstjänster att kontrollera att en sammanslutning har ett LEI-nummer innan de tar emot uppdrag om finansiella instrument. Om LEI-nummer saknas, kan uppdrag inte genomföras.

Tillhandahållare av investeringstjänster ska be sammanslutningarna om deras LEI-nummer innan regleringen träder i kraft den 3 januari 2018 för att sätta sina system och kundregister i skick.

Närmare information om LEI-koden och hur man skaffar den finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Vilka regeländringar medför MiFID II och MiFIR?

MiFID II och MiFIR leder till ändringar i gällande tillståndskrav och organisatoriska krav för institut som tillhandahåller investeringstjänster. Målet är att förbättra investerarskyddet. Kraven gäller till exempel

 • produkthantering
 • regler om strukturerade insättningar
 • oberoende investeringsrådgivning och
 • incitament och utökad informationsskyldighet.

Myndigheterna får rätt att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av en produkt eller användningen av verksamhetsmodeller för att säkerställa investerarskyddet eller stabiliteten på marknaden, marknadens funktion eller marknadsintegriteten. Kompetens- och erfarenhetskrav för kundhandläggare intas nu för första gången i regelverk.

Reglerna syftar till större transparens i handeln med finansiella instrument. Nytt är att transparenskraven för order och transaktioner utökas till att utöver instrument av aktiekaraktär även gälla handel med

 • obligationer
 • derivatkontrakt, strukturerade finansiella produkter och
 • utsläppsrätter.

Målet är att styra handeln till organiserade handelsplatser och därigenom bidra till ökad marknadstransparens. För andra värdepapper än instrument av aktiekaraktär (såsom obligationer och derivatkontrakt) skapas en ny handelsplats (OTF-plattformen). Det nya regelverket innebär utökade transaktionsrapporteringsskyldigheter för aktörerna.

Nivå 1-reglerna i MiFID II och MiFIR innehåller de allmänna principerna för handel med finansiella instrument, tillhandahållande av investeringstjänster och investeraskyddet. Kommissionen kan anta nivå 2-regler (direktiv eller förordningar) om de delområden som nämns i nivå 1-reglerna. Om dem lämnar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) råd till kommissionen. I nivå 1-reglerna avsätts särskild tid för Europaparlamentet och EU-rådet att invända mot kommissionens regler. Vidare ger nivå 1-reglerna ESMA fullmakt att meddela genomförandeåtgärder på nivå 2, dvs. tekniska standarder för antingen tillsyn eller genomförande. Enligt EU-förordning (EU) nr 1095/2010 ska standarderna antas av kommissionen. För Europaparlamentet och rådet avsätts särskild tid för att anta eller förkasta tillsynsstandarderna. Europaparlamentet eller rådet har inte rätt att invända mot meddelande av genomförandestandarder. Nivå 1-reglerna ålägger ESMA skyldighet att meddela riktlinjer om vissa fastställda sakområden. ESMA får också meddela riktlinjer på eget initiativ.

EU-regelverk

Nivå 1

Nivå 2-regler

 • Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 (pdf) av den 7 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (pdf) av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/566 (pdf) av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller andelen ej utförda order i förhållande till transaktionerna för att förebygga otillbörliga marknadsförhållanden
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 (pdf) av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende definitioner, transparens, portföljkompression och tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/568 (pdf) av den 24 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för upptagande av finansiella instrument till handel på reglerade marknader
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/569 (pdf) av den 24 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument och avförande av ett finansiellt instrument från handel
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/570 (pdf) av den 26 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller fastställande av när en marknad är avgörande för likviditeten i samband med meddelanden om tillfälliga handelsstopp
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 (pdf) av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/572 (pdf) av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av specificeringen av uppgifter före och efter handel och detaljnivån för uppgifterna
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/573 (pdf) av den 6 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument gällande tekniska standarder för tillsyn avseende krav för att säkerställa rättvisa och icke-diskriminerande samlokaliseringstjänster och avgiftsstrukturer
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 (pdf) av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/575 (pdf) av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller data som ska offentliggöras av handelsplatser om kvaliteten på utförandet av transaktioner
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 (pdf) av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/577 (pdf) av den 13 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578 (pdf) av den 13 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar kraven för marknadsgarantavtal och marknadsgarantsystem
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/579 (pdf) av den 13 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller direkt, väsentlig och förutsebar effekt av derivatavtal inom unionen och förhindrande av att regler och skyldigheter kringgås
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 (pdf) av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/581 (pdf) av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/582 (pdf) av den 29 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer clearingkravet för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidsramar för godkännande av clearing
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/586 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter när de deltar i samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller regler om tick-storlekar för aktier, depåbevis och börshandlade fonder
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/589 (pdf) av den 19 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer organisatoriska krav på värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 (pdf) av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 (pdf) av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/592 (pdf) av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller kriterier för att fastställa när en verksamhet ska betraktas som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2020 (pdf) av den 26 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för kriterier för att bestämma huruvida derivat som är föremål för clearingkravet även ska vara föremål för handelsskyldigheten
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2021 (pdf) av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av tillträde till referensvärden
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2022 (pdf) av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 (pdf) av den 25 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

Nivå 3

Nivå 2-regler under beredning

 • ESMA offentliggjorde den 28 februari 2017 de tekniska standarder till MiFID II som har lämnats till kommissionen om paketorder.
 • ESMA offentliggjorde den 9 februari 2017 en ändring av den tekniska standarden till MiFID II (pdf) som har lämnats till kommissionen om rapportering av råvaruderivat.
 • Kommissionen antog den 14 juli 2016 MiFID II delegerade akter
 • Kommissionen antog den 29 juni 2016 MiFID II delegerade akter (Kommissionens förordning, pdf) och (Kommissionens förordning, pdf) om informationsskyldighet för värdepappersföretag, kreditinstitut och marknadsoperatörer som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt clearingkrav för derivat.
 • ESMA offentliggjorde den 30 maj 2016 ett yttrande med anledning av kommissionens begäran av den 20 april 2016 om ändringar till tre tekniska regleringsstandarder (RTS 2: non-equity transparency, RTS 20: ancillary activity och RTS 21: position limits). Yttrandet gäller den tekniska regleringsstandarden RTS 20.
 • ESMA offentliggjorde den 2 maj 2016 ett yttrande med anledning av kommissionens begäran av den 20 april 2016 om ändringar till tre tekniska regleringsstandarder (RTS 2: non-equity transparency, RTS 20: ancillary activity och RTS 21: position limits). ESMA förslår bland annat att andra finansiella instrument än egetkapitalinstrument initialt ska omfattas av lindrigare transparenskrav, som därefter successivt ska stärkas under fyra års tid.
 • ESMA offentliggjorde den 11 december 2015 de tekniska standarder till MiFID II (pdf) som har lämnats till kommissionen i anslutning till (bland annat) avbrytande av handeln, rapportering av råvaruderivat och verksamhetstillstånd för rapporterings tjänster.
 • ESMA offentliggjorde den 28 september 2015 de tekniska standarder för tillsyn och genomförande avseende MiFID II och MiFIR som har lämnats till kommissionen

ESMAs rapport (pdf) innehåller remissvaren i sammandrag och belyser bakgrunden till reglerna om transparenskrav för order och transaktioner, algoritmhandel, tillhandahållande av rapporteringstjänster, regler för handelsplatser, råvaruderivat, transaktionsrapportering, obligatorisk clearing av derivat och utförande av order.

Bilaga 1 (pdf) innehåller ESMAs tekniska standarder för tillsyn och genomförande på dessa områden.

ESMAs tekniska standarder för tillsyn och genomförande tar upp  verksamhetstillstånd för värdepappersföretag,  tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster till andra EES-länder, registreringskrav för aktörer i tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster till EES-länder och myndighetssamarbete.

 • ESMA offentliggjorde den 19 december 2014  sitt tekniska råd avseende MiFID II och MiFIR till kommissionen (pdf)

  ESMAs tekniska råd innehåller remissvaren i sammandrag och ESMAs tekniska råd om reglerna om investerarskydd (inklusive upplysningsskyldigheten gentemot kunder, produkthantering och incitament), transparenskraven för order och transaktioner, algoritmhandel, regler för handelsplatser och råvaruderivat.

Nivå 3-regler under beredning

Förfrågningar

Frågor till Finansinspektionen om MiFID II/MiFIR

 • Leveransadress: MiFIDquestions(at)fiva.fi
 • E-postmeddelandets ämnesruta: Bolag – Ärende

Ställ så välgrundade frågor i e-postmeddelandet som möjligt inklusive hänvisningar till föreskrifter och anvisningar.

Vårt primära mål är att svara på ofta förekommande frågor, och frågor som gäller en större grupp av frågeställare, via MiFID II/MiFIR-webbplatsen, i meddelanden och på kurser. Varje enskild fråga kan vi dock tyvärr inte lova att besvara.

Nyhetsbrev

2017-08-15

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.