Handel med finansiella instrument, investeringstjänster och investerarskydd – MiFID II och MiFIR

​Det gällande MiFID-direktivet reglerar tillhandahållandet av investeringstjänster, investerarskyddet och handeln med finansiella instrument. Finanskrisen och marknadsutvecklingen har gett anledning till en mer noggrann översyn av MiFID, vilket utmynnat i utformningen av MiFID II-direktivet och MiFIR-förordningen, som tillsammans kommer att ersätta det nuvarande MiFID-direktivet i EU:s regelverk.

Tidtabell för regelverket – MiFID II och MiFIR börjar tillämpas 3.1.2018

Direktivet (MiFID II) och förordningen (MiFIR) om marknader för finansiella instrument offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 12 juni 2014. Enligt det ursprungliga beslutet skulle MiFID II-direktivet sättas i kraft nationellt senast den 3 juli 2016 och tillämpas från och med den 3 januari 2017. Kommissionen föreslog den 10 februari 2016 att tillämpningen av MiFID II-direktivet och MiFIR-förordningen ska skjutas fram med ett år. Europaparlamentet godkände kommissionens förslag den 7 juni 2016. Kommissionens förslag godkändes av Europaparlamentet den 7 juni 2016 och av Europeiska rådet den 17 juni 2016.

Vilka regeländringar medför MiFID II och MiFIR?

MiFID II och MiFIR leder till ändringar i gällande tillståndskrav och organisatoriska krav för institut som tillhandahåller investeringstjänster. Målet är att förbättra investerarskyddet. Kraven gäller till exempel

  • produkthantering
  • regler om strukturerade insättningar
  • oberoende investeringsrådgivning och
  • incitament och utökad informationsskyldighet.

Myndigheterna får rätt att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av en produkt eller användningen av verksamhetsmodeller för att säkerställa investerarskyddet eller stabiliteten på marknaden, marknadens funktion eller marknadsintegriteten. Kompetens- och erfarenhetskrav för kundhandläggare intas nu för första gången i regelverk.

Reglerna syftar till större transparens i handeln med finansiella instrument. Nytt är att transparenskraven för order och transaktioner utökas till att utöver instrument av aktiekaraktär även gälla handel med

  • obligationer
  • derivatkontrakt
  • strukturerade finansiella produkter och
  • utsläppsrätter.

Målet är att styra handeln till organiserade handelsplatser och därigenom bidra till ökad marknadstransparens. För andra värdepapper än instrument av aktiekaraktär (såsom obligationer och derivatkontrakt) skapas en ny handelsplats (OTF-plattformen). Det nya regelverket innebär utökade transaktionsrapporteringsskyldigheter för aktörerna.

Nivå 1-reglerna i MiFID II och MiFIR innehåller de allmänna principerna för handel med finansiella instrument, tillhandahållande av investeringstjänster och investeraskyddet. Kommissionen kan anta nivå 2-regler (direktiv eller förordningar) om de delområden som nämns i nivå 1-reglerna. Om dem lämnar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) råd till kommissionen. I nivå 1-reglerna avsätts särskild tid för Europaparlamentet och EU-rådet att invända mot kommissionens regler. Vidare ger nivå 1-reglerna ESMA fullmakt att meddela genomförandeåtgärder på nivå 2, dvs. tekniska standarder för antingen tillsyn eller genomförande. Enligt EU-förordning (EU) nr 1095/2010 ska standarderna antas av kommissionen. För Europaparlamentet och rådet avsätts särskild tid för att anta eller förkasta tillsynsstandarderna. Europaparlamentet eller rådet har inte rätt att invända mot meddelande av genomförandestandarder. Nivå 1-reglerna ålägger ESMA skyldighet att meddela riktlinjer om vissa fastställda sakområden. ESMA får också meddela riktlinjer på eget initiativ.

LEI-koden blir obligatorisk i transaktionsrapporteringen 3.1.2018

EU:s nya värdepappersreglering (MiFID II, MiFIR och EMIR) förutsätter framöver att sammanslutningar i rapporteringen om handel med finansiella instrument och i EMIR-rapporteringen om derivathandel identifieras med en internationell LEI-kod (Legal Entity Identifier). I handeln med finansiella instrument individualiseras privatkunder med den finländska personbeteckningen eller ett motsvarande utländskt nummer.

Läs mer

Förfrågningar

Frågor till Finansinspektionen om MiFID II/MiFIR

  • Leveransadress: MiFIDquestions(at)fiva.fi
  • E-postmeddelandets ämnesruta: Bolag – Ärende

Ställ så välgrundade frågor i e-postmeddelandet som möjligt inklusive hänvisningar till föreskrifter och anvisningar.

Vårt primära mål är att svara på ofta förekommande frågor, och frågor som gäller en större grupp av frågeställare, via MiFID II/MiFIR-webbplatsen, i meddelanden och på kurser. Varje enskild fråga kan vi dock tyvärr inte lova att besvara.

Nyhetsbrev

2017-11-28

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.