Kapitalkrav för värdepapperisering 

 Standard 4.3h Ändringsdatum 9.12.2010
Kapitalkrav för värdepapperisering, gäller fr.o.m. 1.3.2007 tills vidare.

Relevant rapporteringsstandard

  • Standard RA4.8 Rapportering av kapitalbas och kapitalkrav för kreditrisker, motpartsrisker, marknadsrisker och operativa risker, gäller fr.o.m. 30.3.2007 tills vidare.

Remisser gällande standarder, remissvar gällande utkast till standarder och kommentarer till remissvaren finns tillgängliga endast på finska på Finansinspektionens finskspråkiga webbsidor.

Ändringshistorik och tillsynsmeddelanden, tolkningar och ställningstaganden om standarden före 2008 finns på historiksidan.

23.11.2011