Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Prospektets struktur

Ett prospekt ska offentliggöras antingen som ett sammanhängande dokument eller som tre separata dokument. Till prospektet kan efter behov fogas olika kompletterings- eller tilläggsdelar, till exempel proformainformation eller uppgifter om garanti.

I prospektet kan information lämnas genom hänvisning till dokument (incorporation by reference). De dokument som hänvisningarna avser ska ha offentliggjorts tidigare eller ska offentliggöras eller göras tillgängliga för allmänheten samtidigt som prospektet. I princip ska dokumenten vara avfattade på samma språk som prospektet.

Om prospektet offentliggörs i tre delar ska delarna benämnas registreringsdokument (registration document), värdepappersnot (securities note) och sammanfattning (summary). Emittenten får efter eget val offentliggöra prospektet som ett enda eller tre separata dokument. Ett tredelat prospekt får tillhandahållas som separata dokument, förutsatt att det i dem klart anges vilka de övriga delarna är och var de finns tillgängliga för allmänheten.

Grundprospekt (base prospectus) som upprättas om så kallade emissionsprogram ska åtföljas av de slutliga villkoren för och sammanfattningarna av de enskilda emissionerna.

Uppgifternas ordningsföljd

Dispositionen i ett prospekt i form av ett enda dokument är följande:

  • innehållsförteckning 
  • sammanfattning 
  • risker 
  • övriga uppgifter.

I registreringsdokument och värdepappersnoter som offentliggörs separat är dispositionen följande:

  • innehållsförteckning 
  • risker 
  • övriga uppgifter.

Den som upprättar prospektet kan rätt fritt välja i vilken ordning övriga uppgifter anges.

 

 

 

2015-11-24

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.