Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 % och resterande 5 % finansieras av Finlands Bank.

Administrativt är vi knutna till Finlands Bank men besluten fattar vi självständigt. FI har ca 200 anställda. Vårt kontor ligger i Helsingfors.

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har skrivits in i lagen om Finansinspektionen.

Vi arbetar för bank-, försäkrings- och värdepapperskundernas bästa.

Direktionen

 • ordförande Olli Rehn, direktionsmedlem i Finlands Bank (Finlands Bank)
 • vice ordförande Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef (Finansministeriet)
 • Outi Antila, överdirektör (Social- och hälsovårdsministeriet)
 • Pirkko Juntti, vicehäradshövding
 • Vesa Vihriälä, verkställande director (Näringslivets forskningsinstitut)
 • Pirjo Kyyrönen, ledande jurist, direktionens sekreterare 

Suppleant för Olli Rehn är avdelningschef Katja Taipalus. Suppleant för Martti Hetemäki är konsultativ tjänsteman Jaakko Weuro. Suppleant för Outi Antila är direktör Hannu Ijäs.

CV för direktionen

Ledningsgruppen

 • Anneli Tuominen, direktör
 • Jyri Helenius, biträdande direktör, avdelningschef, risktillsyn
 • Samu Kurri, avdelningschef, institutstillsyn
 • Sonja Lohse, stabsfunktion
 • Jarmo Parkkonen, avdelninsgchef, marknads- och uppförandetillsyn 
 • Erkki Rajaniemi, ledningens rådgivare
 • Pirjo Kyyrönen, ledande jurist, ledningsgruppens sekreterare

CV för medlemmarna i ledningsgruppen

Kontaktinformation

 • Snellmansgatan 6
 • PB 103, 00101 Helsingfors
 • telefon 09 183 51
 • finanssivalvonta(at)fiva.fi 

Information till finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.
 Till Finanskund.fi

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Finansinspektionens telefonjour
  för bank-, värdepappers- och försäkringskunder
2017-07-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.