Markkinat-tiedotteet

Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja.

 2.10.2017 Markkinat-tiedote 3/2017 (pdf) 

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • LEI-tunnuksen käyttötarve yleistyy
  • Listayhtiötilaisuudet

 6.7.2017 Markkinat-tiedote 2/2017 (pdf) 

  • ESMA selvensi johtohenkilöiden lähipiiriyhteisön määritelmää
  • Kolmea uuden esiteasetuksen mukaista esitepoikkeusta sovelletaan jo 20.7.2017 alkaen

12.6.2017 Markkinat-tiedote 1/2017 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Johdon liiketoimien ilmoittamiseen malliesimerkkejä
  • Sisäpiiritiedon syntymisestä ja sisäpiiriluetteloiden perustamisesta
  • Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2016
  • Listayhtiöiden liikevaihdon sääntely muuttuu 2018 – sijoittajat odottavat informaatiota muutoksesta

 20.12.2016 Markkinat-tiedote 5/2016 (pdf)

  • MiFID II ja MiFIR -aiheinen sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden viestintään
  • Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan 10.1.2017
  • Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ohjeet voimaan 20.12.2016
  • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen myötä sisäpiiritiedon arvioinnin merkitys on korostunut
  • ESMAn säänneltyjen tietojen verkkoportaali aiheuttaa muutoksia tiedoteluokkiin
  • Listayhtiötilaisuudet 2016

21.10.2016 Markkinat-tiedote 4/2016 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Markkinavalvonnalle sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden nopeaan viestintään
  • Valvontahavaintoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamisesta
  • Markkinoiden tunnustelun menettelytavoista
  • Twitterin ja muun sosiaalisen median käyttö osakeantien markkinoinnissa
  • Esitteiden hyväksymisajoissa suuria eroja – Finanssivalvonnan käsittelyajat lyhyitä
  • Tilinpäätöksen liitetietoinformaation valvonta yhdenmukaistumassa
  • Listayhtiötilaisuudet

 21.6.2016 Markkinat-tiedote 3/2016 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Liikkeeseenlaskijat tarvitsevat LEI-tunnuksen johdon liiketoimien ilmoittamista varten
  • Yhteydenotot Finanssivalvontaan MAR-asioissa
  • Johtohenkilön lähipiiriyhtiöiden määritelmä muuttuu
  • Markkinoiden tunnustelua koskevat uudet menettelytavat voimaan 3.7.2016
  • Markkinoiden väärinkäyttöasetus muuttaa tiedottamisprosessia
  • ESMAn ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista voimaan 3.7.2016
  • Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2015

2.5.2016 Markkinat-tiedote 2/2016 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Markkinoiden väärinkäyttöasetusta sovelletaan myös listatun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaan
  • Tietoa markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvästä sääntelystä ja johtohenkilöiden vaikutusvaltayhteisöjen liiketoimien ilmoittamisesta
  • MAR-verkkosivut avattu
  • Miten uusi delegoitu asetus muuttaa esitteen hyväksymisprosessia käytännössä
  • Osake-esitteiden käyttöpääomalausuntoa annettaessa huomioitava kaikki käyttöpääomatarpeet

14.3.2016 Markkinat-tiedote 1/2016 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Muutoksia kansallisen tiedotevaraston tiedoteluokkiin
  • Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä menettelytavoista

18.12.2015 Markkinat-tiedote 3/2015 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Markkinoiden vääristäminen – mitä kaikkea se kattaa
  • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamiseen liittyvistä menettelytavoista
  • Tulevia muutoksia arvopapereiden tarjoamista ja listalleottoa koskevaan esitesääntelyyn
  • Liputusesimerkkejä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
  • Seuraa Finanssivalvontaa Twitterissä
  • Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinnan julkistaminen ja ilmoittaminen
  • Valvontapäätösten suomenkielisiä tiivistelmiä ei enää julkaista
  • Listayhtiötilaisuudet 2015

2.11.2015 Markkinat-tiedote 2/2015 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Muutoksia säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen ja tietojen saatavilla pitoon – Muutokset voimaan 26.11.2015
  • Liputusvelvollisuus muuttuu merkittävästi 26.11.2015
  • Kansallisten tiedotevarastojen verkottaminen
  • Pääomamarkkinaunionia koskeva komission toimintasuunnitelma
  • Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvien määritelmästä
  • ESMAlta ohje listayhtiöiden taloudellisen raportoinnin tunnuslukuihin
  • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä
  • EFRAGin tilaisuus IFRS-raportoinnin käsitteellisestä viitekehyksestä
  • Listayhtiötilaisuudet
  • Seuraa Finanssivalvontaa Twitterissä

22.6.2015 Markkinat-tiedote 1/2015 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen keskeiset muutokset
  • Tilastotietoa esitteistä vuosilta 2013 ja 2014
  • IASB kehittää liitetietoja ja IAASB liitetietojen tilintarkastusta
  • Ruplan heikkenemisen vaikutuksia listayhtiöiden tilinpäätösraportointiin – ruplariski IFRS-valvonnan kohteena
  • FIN-FSA Conference 2015

19.12.2014 Markkinat-tiedote 4/2014 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Johdannaiskauppaa harjoittavat toimijat ja EMIR-asetuksen velvoitteet
  • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä
  • Luottoluokitusasetus asettaa velvoitteita myös liikkeeseenlaskijoille
  • Tarkennus IFRS-valvonnan kohdistamiseen vuonna 2015
  • Listayhtiötilaisuudet 2014

20.10.2014 Markkinat-tiedote 3/2014 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Tiedonantovelvollisuuden valvontakäyntien vaikutus listayhtiöiden käytäntöihin
  • Laadukas tilinpäätösinformaatio tukee yhtiötä sen heikossa taloudellisessa tilanteessa
  • ESMA selvitti yrityshankintoja koskevan IFRS-standardin soveltamista Euroopassa
  • Listayhtiötilaisuudet
  • Finanssivalvonnan sidosryhmätutkimuksen tulokset julkaistu

13.6.2014 Markkinat-tiedote 2/2014 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Miten Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden tiedottamista ja kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla
  • Valvontahavaintoja tulosennusteista
  • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta
  • Ehdotettu tilintarkastuskertomus parantaa tilintarkastuksen läpinäkyvyyttä
  • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä

31.3.2014 Markkinat-tiedote 1/2014 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Joukkovelkakirjalainoja koskevan esitteen laatiminen
  • Uusi eurooppalainen esiterekisteri
  • Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) voimaan Suomessa 15.3.2014
  • Pörssitiedotteen perustiedot
  • Määräykset ja ohjeet liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta nyt myös englanniksi

20.12.2013 Markkinat-tiedote 4/2013 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi muuttaa säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ja liputusvelvollisuutta
  • Arvopaperimarkkinayhdistys julkaissut uuden ostotarjouskoodin
  • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä
  • Listayhtiötilaisuudet 2013
  • Markkinat-tiedote myös englanninkielisenä

14.10.2013 Markkinat-tiedote 3/2013 (pdf)

  • Sijoittajakyselyn tulokset vahvistavat näkemystä valvonnan painotuksista
  • Selvitys listayhtiöiden tiedonantopolitiikan julkaisemisesta ja sisällöstä
  • Mahdollisuus johdon osavuotisen selvityksen laatimiseen laajentunut
  • Patentti- ja rekisterihallituksesta LEI-tunnisteita jakava viranomainen
  • ESMAn uusitut ohjeet tilinpäätösvalvonnasta lausuntokierrokselle
  • Kirjanpitolautakunnan lausunto listayhtiön johdon eläkesitoumuksia koskevista liitetiedoista julkistettu
  • Strukturoidut sijoitustuotteet vaikeita kuluttajille
  • Listayhtiötilaisuudet 2013

20.6.2013 Markkinat-tiedote 2/2013 (pdf)

  •  Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet voimaan 1.7.2013
  • Selvitys tulevaisuudennäkymien antamiskäytännön muutoksista
  • Esitteisiin liittyvän markkinointiaineiston toimittaminen Finanssivalvonnalle
  • EMIR-asetuksen toimeenpano jatkuu
  • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä
  • Globaalitason pankkivalvontakomitea vaatii tehokasta vuorovaikutusta pankkivalvojien ja tilintarkastajien välille
  • Markkinat-tiedote nyt myös englanninkielisenä
  • Finanssivalvonnan sijoittajakysely 

12.4.2013 Markkinat-tiedote 1/2013 (pdf)

  • Ajankohtaista ESMAssa
  • Tietoa Euroopan finanssivalvontajärjestelmästä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
  • Olennaisuus IFRS-raportoinnissa – ESMAn lausuntopalaute
  • Johdon lähipiiritiedot tärkeitä sijoittajille
  • Pörssiyhtiöllä velvollisuus kuulua itsesääntelyä laativaan toimielimeen
  • Raportti IFRS-valvonnasta 2012 on julkaistu 
 

14.12.2012 Markkinat-tiedote 4/2012 (pdf)

  •  Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnokset lausunnolle
  • Uuden arvopaperimarkkinalain vaikutuksia tulevaisuudennäkymien esittämiseen
  • Liikkeeseenlaskijoiden julkista sisäpiirirekisteriä koskeva sääntely jää toistaiseksi ennalleen
    – yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen muutoksia 1.1.2013
  • EMIR-asetuksen toimeenpano on alkanut
  • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä
  • ESMAn raportti liikearvon arvonalentumistestauksista
  • Pankkien uudelleen neuvottelemat luotot rahoitusvaikeuksissa olevien asiakkaiden kanssa
  • Määräykset ja ohjeet PS-sopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta voimaan huhtikuussa 2013
  • Listayhtiötilaisuudet 2012
  • Vuosikoosteen julkistamisvelvollisuus poistuu

1.10.2012 Markkinat-tiedote 3/2012 (pdf)

  • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
  • Olethan tilannut ESMAn tiedotteet?
  • Uudet lyhyeksimyyntiä koskevat säännökset voimaan marraskuussa 2012
  • Esitepoikkeuksia muutettiin 1.7.2012 valtiovarainministeriön asetuksella
  • EU-esitteisiin uusia sisältövaatimuksia sekä ohjeita esitteen tiivistelmän laatijoille
  • Euroopan tilinpäätösvalvojat kokoontuivat Helsinkiin
  • Olennaisuus IFRS-raportoinnissa – yhteenveto ESMAn konsultaation palautteista
  • Segmenttiraportointia koskeva IFRS-standardi lausunnolle – IASB arvioi standardin 11 käyttöönoton vaikutuksia
  • ESMA arvioinut Kreikan valtion velkakirjojen tilinpäätöskäsittelyä 31.12.2011 – rahoitusinstrumentit edelleen painopisteenä vuoden 2013 työssä
  • Seuraava listayhtiötilaisuus joulukuussa

15.6.2012 Markkinat-tiedote 2/2012 (pdf) (sivulla 3 olevia linkkejä päivitetty 20.6.2012)

  • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
  • Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta – tärkeää sijoittajainformaatiota
  • EMIR-asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä – merkittäviä vaikutuksia myös finanssisektorin ulkopuolisiin toimijoihin
  • Keskeiset komission maaliskuussa julkistamat muutokset esiteasetukseen
  • Listayhtiöiden tilinpäätösvalvontaan uusi toimintatapa tehostamaan valvontaprosessia – tilintarkastuksen aikana todetut virheellisyydet myös valvojan tietoon
  • Uusien konsolidointiin liittyvien tilinpäätösstandardien IFRS 10, 11 ja 12 voimaantulo
  • Arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön voimaantulo siirtyy

19.3.2012 Markkinat-tiedote 1/2012 (pdf)

  • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
  • Automatisoitu kaupankäynti – ESMAlta ohjeet toiminnan järjestämiseen
  • AIFM-direktiivi tuo vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia valvonnan piiriin
  • ESMAn strategiset linjaukset IFRS-standardeihin vaikuttamisessa – tie johdonmukaisempaan kommentointiin
  • Komission tilintarkastuslainsäädäntöehdotusten tavoitteena finanssimarkkinoiden vakauden edistäminen
  • Finanssivalvonnan toimintakertomus on julkaistu
  • ESMAn verkkopalvelussa linkit Eta-valtioiden hyväksymiin esitteisiin

20.12.2011 Markkinat-tiedote 4/2011 (pdf)

  • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
  •  Selvitys sijoitusanalyyseissä esitettyjen tietojen laadusta
  • Tulevaisuudennäkymien esittäminen epävarmassa markkinatilanteessa
  • Tilinpäätöstiedon olennaisuudesta – ESMAn dokumentti konsultaatiolla
  • ESMA ohjeistaa valtioiden velkakirjojen yhdenmukaista tilinpäätöskäsittelyä
  • ESMAn raportti segmenttiraportointia koskevan standardin (IFRS 8) soveltamisen ongelmakohdista
  • Listayhtiötilaisuudet 2011
  • ESMAn internetsivut uudistuivat 

28.9.2011 Markkinat-tiedote 3/2011 (pdf)

  • Segmenttiraportointi Euroopan laajuisesti kiinnostuksen kohteena
  • Uusi direktiivi muuttaa esitesääntelyä
  • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä
  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tiedonanto IFRS-raportoinnissa annettavista tiedoista, jotka koskevat sijoituksia valtion velkakirjoihin

20.6.2011 Markkinat-tiedote 2/2011 (pdf)

  • Uusi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
  • Monenkeskinen kaupankäynti Suomessa
  • Tarkastushavaintoja hankerekistereistä
  • EFRAGin tilaisuus uusista IFRS-standardeista: tulouttaminen ja vuokrasopimukset
  • Euroopan finanssimarkkinoiden valvojat vaikuttamassa tilintarkastussääntelyyn
     

6.4.2011 Markkinat-tiedote 1/2011 (pdf)

  • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä – tiivistelmä nyt suomeksi
  • Viidennes listayhtiöistä muutti tiedotejakelukäytäntöään

20.12.2010 Markkinat-tiedote 5/2010 (pdf)

  • Uusi soveltamisohje tiedotejakeluun
  • Tulevaisuudennäkymät ja niiden muutokset – miten kerrotaan, milloin varoitetaan
  • Tiedonantovelvollisuuden valvontakäyntien keskeiset havainnot 2010
  • Selvitys säännöllisen tiedonantovelvollisuuden katsauksista 2010
  • Osakkeen vaihdon raportointi monenkeskisessä kaupankäynnissä
  • Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen supistamiset (IAS 19)
  • Listayhtiötilaisuudet

25.10.2010 Markkinat-tiedote 4/2010 (pdf)

  • Kertaluonteinen, poikkeuksellinen vai satunnainen?
  • Esitetarkastusprosessin kehittäminen
  • Indeksilainojen markkinointimateriaalin laatu aikaisempaa paremmalla tasolla
  • Listayhtiötilaisuudet 2010

17.6.2010 Markkinat-tiedote 3/2010 (pdf)

  • Arvonalentumistappioita liikearvosta kirjattu vain vähän talouden epävarmoista näkymistä huolimatta
  • Seurantaselvitys yhtiöiden vuodelle 2010 antamista tulevaisuudennäkymistä
  • Julkisia ostotarjouksia koskeva poikkeuslupakäytäntö
  • Listayhtiölle-verkkopalvelu

26.4.2010 Markkinat-tiedote 2/2010 (pdf)

  • CESR:n ehdotus osakkeiden lyhyeksimyyntiä koskevaksi sääntelyksi
  • Pitkäaikaisen omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän myynti (IFRS 5)
  • Oikean tiedoteluokan käyttö
  • Seminaari: Five years of IFRS Reporting – how does the future look like?

8.2.2010 Markkinat-tiedote 1/2010 (pdf)

  • Selvitys listayhtiöiden taloudellisista raporteista
  • Muutoksia standardiin 5.1 (Säännöllinen tiedonantovelvollisuus)
  • Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen nähtävillä pitäminen
  • Tiedotteet tiedotevarastoon – erillinen jakelu Fivalle ei ole tarpeen
  • Salattu sähköposti otettavissa käyttöön Fivan sidosryhmien kanssa

11.12.2009 Markkinat-tiedote 4/2009 (pdf)

  • Väljän tulosennusteen antamisesta
  • Sijoitustutkimuksia koskevia havaintoja
  • CESR:n tulkinnat esitesäännöksistä
  • CESR selvittää listayhtiöiden XBRL-raportointia
  • Markkinavalvonnan organisaatio

6.8.2009 Markkinat-tiedote 3/2009 (pdf)

  • Tiedonantovelvollisuuden valvontakäynnit listayhtiöihin
  • Näennäiskaupat ja harhaanjohtavat osto- ja myyntitarjoukset - kiellettyä kurssin vääristämistä

15.4.2009 Markkinat-tiedote 2/2009 (pdf)

  • Talouden näkymien heikentyessä liikearvon arvonalentumistestaus tehtävä tarvittaessa useammin 
  • Tulevaisuuden näkymien ja niiden perustelujen muutokset – tilinpäätöstiedotteet Q4/2007 vs. Q4/2008

30.3.2009 Markkinat-tiedote 1/2009 (pdf)

  • Finanssivalvonta aloitti toimintansa 1.1.2009
  • YT-prosessit ja pörssitiedottaminen
  • Pörssitiedotteiden nimeämisestä
  • Yhtiökokousasiakirjat ja tilinpäätöksen julkistaminen
  • Tarjous- ja liputusvelvollisuus voi syntyä myös johdannaissopimusten perusteella
  • Fivan tulkinta liikkeeseenlaskijoiden ilmoitusvelvollisten määräysvaltayhteisöistä – ilmoitusvelvollisuus ei rajoitu ainoastaan samassa taloudessa asuviin perheenjäseniin
  • Muutoksia standardiin 5.2a Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto – liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen kommentointi ja esitteen kieli
  • Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus alkanut

Vuosien 2006–2008 Markkinat-tiedotteet

Yhteystiedot

  • Sijoittajainformaatio
    puhelin 09 183 5585

 

 

2.10.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.